Program Regionalny

Dzięki realizacji projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 zmienia się obraz naszego regionu: inwestujemy w zachodniopomorskie firmy, modernizujemy infrastrukturę techniczną, dbamy o rozwój szkolnictwa.

Zobacz, jak Pomorze Zachodnie wykorzystuje swoją szansę na rozwój. Zapraszam na wirtualną wycieczkę po projektach, które realizowane są w różnych zakątkach regionu.

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Wybierz powiat

Powiat choszczeński
Powiat białogardzki
Powiat drawski
Powiat kołobrzeski
Powiat koszaliński
Powiat sławieński
Powiat szczecinecki
Powiat świdwiński
Powiat wałecki
Powiat m. Świnoujście
Powiat m. Szczecin
Powiat łobeski
Powiat goleniowski
Powiat gryficki
Powiat gryfiński
Powiat kamieński
Powiat myśliborski
Powiat policki
Powiat pyrzycki
Powiat stargardzki
Powiat m. Koszalin

Liczba projektów:

1658

Łączna wartość projektów:

6 758 176 804.75 PLN

Wydatki kwalifikowalne:

5 942 591 350.17 PLN

Dofinansowanie:

3 768 665 716.35 PLN

*

Portal jest zasilany danymi pochodzącymi z Krajowego Sytemu Informatycznego KSI SIMIK. Stan na dzień: 11.10.2014

Z perspektywy projektu

Wpływ Programu na rozwój Pomorza Zachodniego można zmierzyć – wskaźnikami osiąganymi przez dofinansowane projekty.

Zapoznaj się efektami realizacji Programu, przyjrzyj się każdemu z projektów, które za nimi stoją.

Z perspektywy mieszkańca

To, czy Pomorze Zachodnie zmienia się dzięki Programowi, najlepiej ocenić mogą mieszkańcy regionu.

Obejrzyj galerie projektów, złożone ze zdjęć z konkursu fotograficznego i zdjęć lotniczych, przeczytaj reporterskie relacje z ‘życia’ projektów Programu

Z perspektywy statystyka

Postęp w realizacji Programu ilustrują konkretne liczby. Można je pokazać na mapie Pomorza Zachodniego.

Przeanalizuj finansową stronę realizacji Programu w różnych ujęciach. Sprawdź, ile projektów realizowanych jest w Twoim powiecie i gminie.

Najciekawsze projekty

Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej

Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ulicą Żeromskiego a ul. Kochanowskiego w Mielnie

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Klonowica sp. z o.o. w Szczecinie

Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach

Wdrożenie w Spółce Spec-Glas ze Szczecina nowoczesnej technologii ciepłej ramki – Super Spacer w produkcji szyb zespolonych

Przebudowa ul. Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim

Wyszukiwarka projektów

Wskaźniki

Tytuł projektu: 

NA RATUNEK – program doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo – gaśnicze do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Nazwa beneficjenta: 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Wartość ogółem: 
4 019 220.00
Wydatki kwalifikowalne: 
3 975 000.00
Wkład własny: 
994 000.00
Dofinansowanie: 
2 981 000.00
Tytuł projektu: 

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w miejscowości Cedynia

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Cedynia

Wartość ogółem: 
5 446 472.90
Wydatki kwalifikowalne: 
5 438 468.95
Wkład własny: 
1 359 617.25
Dofinansowanie: 
4 078 851.70
Tytuł projektu: 

Budowa i wyposażenie punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Karlino

Wartość ogółem: 
494 631.57
Wydatki kwalifikowalne: 
494 631.57
Wkład własny: 
123 657.90
Dofinansowanie: 
370 973.67
Tytuł projektu: 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo - Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca

Nazwa beneficjenta: 

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Wartość ogółem: 
7 197 834.39
Wydatki kwalifikowalne: 
5 843 765.13
Wkład własny: 
1 484 534.39
Dofinansowanie: 
4 359 230.74

Oś 4. Infrastruktura ochrony środowiska

Dotacje otrzymywały inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, takie jak budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji zbiorczych, przepompowni, zbiorników oraz oczyszczalni ścieków. Ich celem jest poprawa jakości wód powierzchniowych i zapobieganie odprowadzaniu zanieczyszczeń do wody i gruntów. Chodziło przy tym o efektywne wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury, np. oczyszczalni ścieków.

Priorytet objął inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, polegające na budowie, przebudowie, modernizacji i instalacji infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła, małych elektrowni wodnych, geotermii, jak również urządzeń do spalania biomasy.

Wsparcie przeznaczano na wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz modernizację i rekultywację nieczynnych składowisk odpadów. Dofi nansowano inwestycje służące poprawie jakości powietrza. Wspierano też działania edukacyjne i związane z bezpośrednią ochroną siedlisk oraz zachowaniem różnorodności gatunkowej.

Ważnym celem była poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych oraz zwiększenie
ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Aneta Prasał

Ścieżka zdrowia

Marta Roens

Kwiatki

Rafał Nartowski

Gooooollll

Norbert Olejniczak

Aktywny wypoczynek Dzięki RPO

Jakub Przybyła

W drogę ...

cezary Żukowski

Hey-Ho!

Alicja Jesionek

Chwila szaleństwa...

Daniel Pałys

Gołąbki